Richtlijnen, gedragscodes en controlemethodieken – door brancheorganisaties opgesteld – om bouwkwaliteit te organiseren en het voldoen van bouwwerken vast te stellen.


Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid

Het compendium beoogt de constructieve veiligheid van bouwwerken in Nederland te verbeteren.  Het biedt handreikingen voor borgingsacties.

Het Compendium is digitaal beschikbaar op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

 

 

 


Gedragcode Constructieve Veiligheid

In 2008 heeft de NEPROM een Gedragscode Constructieve veiligheid ontwikkeld. Een praktisch document, bestaand uit verplichtingen en aanbevelingen. Het biedt handvatten bij het beantwoorden van de vraag: hoe ga ik in mijn project om met constructieve veiligheid?
download

 

 

 


Essentiële bouwkundige controlepunten

Het document Essentiële Bouwkundige Controlepunten is door Brandweer Nederland, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland tot stand gebracht. Sinds de eerste editie in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt. De uitgave beoogt een bijdrage te leveren aan de brandveiligheid van gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid, naast installaties en organisatie van de elementen van brandveiligheid. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Bijvoorbeeld door het nalopen van de checklisten of door het vragen stellen aan brandweer, BBN, Bouw- en Woningtoezicht of de leden van BBN.
download


Integraal Toezicht Protocol

Het integraal Toezicht Protocol is een gezamenlijk product van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en Brandweer Nederland. Het integraal Toezichtprotocol wordt door de Rijksoverheid ondersteund en geaccepteerd als landelijk standaard hulpmiddel bij de uitvoering van het omgevingstoezicht. Daarnaast is het protocol inmiddels ingebouwd in diverse VTH applicaties en wordt er tevens naar verwezen in de in ontwikkeling zijnde instrumenten voor private kwaliteitsborging. Alle informatie, de matrixen en de checklisten van het itp vindt u op www.toezichtsprotocol.nl.


Landelijk Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

De richtlijn is door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland opgesteld.

 

 

 

 

 

Hiermee wordt het volgende beoogd:

download